Hívjon bennünket bizlommal!

06/66 529-700

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Ezen tájékoztatással a jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Intertechnika Kft.

Székhely: 5600 Békéscsaba, Szerdahelyi u. 2/a.

Cégjegyzékszám: 04-09-000259

Adószám: 10302877-2-04

Képviselő: Téglási Beáta Brigitta

Telefonszám: 66/529-700, 06-30-206-2994

Honlap: www.intertechnika.hu

(a továbbiakban: Társaság)

Adatkezelés célja és jogalapja

A Társaság pénztárgépek forgalmazásával, üzembe helyezésével, garanciaidőn belüli és azon túli javításával, karbantartásával foglalkozik.
Szerződésszerű teljesítés folyamán, jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó, adatszolgáltatási és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok jogalapját az általános forgalmi adóról szóló törvényben, a számvitelről szóló törvényben, adózás rendjéről szóló törvényben, a munka törvénykönyvében, társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvényben, szociális hozzájárulás adó törvényben, egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényben, helyi adóról szóló törvényben, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvényben, kisvállalati adóról szóló törvényben, gépjármű adóról szóló törvényben, illetéktörvényben, népegészségügyi termékadó törvényben, reklámadó törvényben meghatározott kötelezettségek teljesítése adja.
A személyes adatok tárolásának időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év, valamint ha bármely vonatkozó jogszabály ennél hosszabb időt ír elő, akkor azon jogszabálynak megfelelő időtartam.
Az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges az érintett személyes adatai közül a név, a lakcím, a telefonszám rögzítése. Az érintett érdeke az adatkezelés kapcsán a kért szolgáltatás igénybevétele. Az érintett jogait és szabadságát érintő kockázat elhanyagolható.
Nem az érintettől származó adatok felhasználása nem történik. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem valósul meg.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adja a Társaság:


Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

A Társaságunk az adó és számviteli, valamint egyéb adatszolgáltatás kötelezettségei teljesítése céljából külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Társaságunkkal szerződéses vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek, valamint egyéb adatszolgáltatások teljesítése céljából.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: Kalló Zsolt Béláné egyéni vállalkozó

Székhely: 5630 Békés, Vág u. 7.

Adószám: 66071039-1-24

További szolgáltatók:

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Cégnév: FIBERHOST-PLUS Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Zöld u. 26. 4/19.

Adószám: 23466171-2-09

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés

Ezen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges az együttműködési szerződésben kért személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket. Ezen szolgáltatónk: Magyar Posta, Navigátor-Logistic Kft.

Vagyonvédelmi szolgáltató:

Ezen adatfeldolgozó Társaságunk megbízásából – a vele fennálló szerződésünk tartamáig - végzi a vagyonvédelmi szolgáltatást, karbantartja a munkahelyi kamerás megfigyelő rendszert. A szolgáltató megnevezése:

Cégnév: TREZOR-LIKTOR Vagyonbiztonsági Zrt

Székhely: 5600 Békéscsaba, Illésházi utca 18.

Cégjegyzékszám: 04-10-001581

Adószám: 13180078-2-04

Online pénztárgépek:

Az online pénztárgép informatikai szolgáltatásának megvalósulásához szükséges egy kommunikációs szolgáltató, mely szolgáltatás igénybevételéhez szerződéskötés szükséges. Ezen szerződés megkötéséhez jogosultsággal rendelkezünk mely szerződést aláírás után továbbítjuk a szolgáltatóhoz. A kommunikációs szolgáltatás nyújtója a nyilvános adatokon túl kéri a szerződő személyigazolvány számát, e-mail címét telefonszámát.
Ezen közvetítői tevékenységen kívül sem országon belüli, sem harmadik országba történő adattovábbítás nincs.

Felvételre jelentkező munkavállalók adatainak kezelése, pályázatok, önéletrajzok

A személyes adatok tárolásának időtartama: A jelentkezéstől a pályázat elbírálásáig. A ki nem választott jelentkezők személyes adatait törli a Társaság. Törlésre kerül annak a jelentkezőnek az adata is, aki jelentkezését visszavonta.
A munkáltató csak az érintett kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulása alapján őrzi meg a pályázatokat, feltéve, ha azok megőrzésére a jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési célja elérése érdekében szükség van. E hozzájárulást a felvételi eljárás lefolytatásakor kérjük a jelentkezőktől.

Munkahelyi kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk a székhelyén, telephelyén, az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, az üzleti titok védelme és a vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést tesz lehetővé, ez alapján személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, amit a kamera rögzít.
Ezen adatkezelés jogalapja a munkáltató jogos érdekeinek érvényesítése, és az érintett hozzájárulása.
A megfigyelt területre belépő harmadik személyekről (ügyfelek, látogatók, vendégek) kép és hangfelvétel a hozzájárulásukkal készíthető és kezelhető. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelő-rendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy.
A rögzített felvételeket felhasználás hiányában maximum 30 munkanapig őrzik meg.
Felhasználásnak az minősül, ha a rögzített képfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként kívánják felhasználni.
Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel adatának rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje.
Nem alkalmaz elektronikus megfigyelőrendszert olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az illemhelyiségekben, továbbá az olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve.
Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített adatok megtekintésére a törvényben erre feljogosítottakon kívül a jogsértések feltárása és a rendszer működésének ellenőrzés céljából a kezelő személyzet, a munkáltató vezetője és helyettese, továbbá a megfigyelt terület munkahelyi vezetője jogosult.

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása

A Társaság törvényen alapuló adatkezelést hajt végre, szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából, jogszabályi kötelezettség teljesítése alapján kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalója, könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozója. A személyes adatok kezelésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év, valamint ha bármely vonatkozó jogszabály ennél hosszabb időt ír elő, akkor azon jogszabálynak megfelelő időtartam.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul.
Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai
A kezelhető személyes adatok köre: a jogi személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe.
A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.
A személyes adatok címzettje: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalója.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés a vevők és szállítók hozzájárulásának visszavonásáig tart.
A személyes adatok kezelésének időtartama: az üzleti kapcsolat megszűnését követő 8 év, valamint ha bármely vonatkozó jogszabály ennél hosszabb időt ír elő, akkor azon jogszabálynak megfelelő időtartam.

Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvételt nem készít

Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

Ahogy más weboldalak, az Intertechnika Kft. honlapja is használ sütiket vagy más néven „cookie”-kat (a számítógép böngészőjében elhelyezett rövid, szöveges fájlok, kódsorozat) amely az érintett számítógépének háttértárolójára kerül, mely elsősorban a felhasználó későbbi azonosítására szolgál, vagy a weboldal megfelelő és biztonságos működését teszi lehetővé.
Társaságunk arra használja a cookie-kat, hogy megmondja nekünk, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon, elfogadta–e már az adatvédelmi nyilatkozatunkat. A cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. A cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Önnek lehetősége van a cookiek visszautasítására, melyet az Ön által használt böngésző beállításain keresztül tud elvégezni Cookie-k ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása Böngésző beállításai: lásd a böngésző feltételeit.
Az alábbi linkeken segítséget találsz a sütik beállításához:
• Google Crome
• Firefox
• Microsoft Internet Explorer

Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldalak.

Társaság honlapján alkalmazott sütik:

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.

Felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Analytics cookie:

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalnak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Amlytics által használt fő cookie a „_ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google–termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Referer cookiek:

Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Mobil verzió, design cookie:

Érzékeli a látogató által használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán

A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából Facebook oldalt tart fenn. A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli. A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel semmilyen, a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

A Társaság webáruházat nem működtet, ajándéksorsolás szervezésével kapcsolatos adatkezelést nem valósít meg

Direkt marketing célú adatkezelés

A Társaság közvetlen reklám-címzetti megkeresést természetes személynek, mint reklám címzettjének nem küld.

JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés adó- és számviteli és kötelezettségek teljesítése céljából

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló törvényben, a számvitelről szóló törvényben, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján meghatározott adatok, valamint a 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendeletben meghatározott adatok.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási, ügyfélszolgálati feladatait ellátó munkavállalója és adatfeldolgozója.

Kifizetői adatkezelés

A Társaság jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és járulékkötelezettségek teljesítése (adó-, adóelőleg, járulékok megállapítása, bérszámfejtés, társadalombiztosítási, nyugdíj ügyintézés) céljából kezeli azon érintettek – munkavállalók, családtagjaik, foglalkoztatottak, egyéb juttatásban részesülők – adótörvényekben előírt személyes adatait, akikkel kifizetői kapcsolatban áll. A kezelt adatok körét az Adózás rendjéről szóló törvény határozza meg, külön is kiemelve ebből: a természetes személy természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám). Amennyiben az adótörvények ehhez jogkövetkezményt fűznek, a Társaság kezelheti a munkavállalók egészségügyi és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatokat adó és járulékkötelezettségek teljésítés céljából.

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

A személyes adatok címzettjei: a Társaság adózási, bérszámfejtési, társadalombiztosítási (kifizetői) feladatait ellátó munkavállalója vagy adatfeldolgozója.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL

Az áttekinthetőségi és átláthatósági szabályoknak való megfelelés érdekében röviden ismertetjük az érintett jogait.

Tájékoztatás az adatkezelés megkezdésekor Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Korlátozások
Az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett kérésére a rendeletben meghatározott esetekben korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti jogait és szabadságát.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az érintett a személyes adatai kezelése vonatkozásában panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).Bírósági jogérvényesítés

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.Kártérítés és sérelemdíj

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, AZ ADATKEZELŐ INTÉZKEDÉSEI

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 15 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) a 301/2016. (IX.30.) Kormányrendelet alapján számolhat fel költségelemeket

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Békéscsaba, 2018.május 25.

Intertechnika Kft